11 mai 2018

PROGRAMME CHARGE POUR MAI ET JUIN !

MERCREDI 9 MAI  : 
Participation au Rallye des enfants des centres aérés organisé par les Relations Internationales de la mairie d'Hérouville dans le cadre de la Fête de l'Europe. Les enfants, rassemblés au "Square de l'Espéranto", devaient associer des mots en espéranto avec des images d'animaux, de légumes, de l'Europe..; Ils se sont très rapidement pris au jeu en prononçant "kato", "krokodilo", "du amikoj", "mondo", "Eùropo", etc.
Partopreno al elkovra promenado de la infanoj de la feriaj centroj kiun organizis la Internaciaj Rilatoj de la urbo domo de Hérouville, kadre de la Festo de Eùropo. La infanoj, kunveninte ĉe "Skvaro Esperanto", devis kunligi vortojn en Esperanto kun bildoj pri bestoj, legomoj, pri Eùropo... Ili tre rapide interesiĝis kaj atente prononcis la vortojn.

MARDI 15 MAI
 Les élèves du cours, eux-aussi, s'amuseront à associer mots et images lors d'un immense jeu de dominos.
Ankaù la kursanoj plezure interligos vortojn kaj bildojn dum grandega domena ludo.

SAMEDI 19 MAI
Nouvelle participation au Café Polyglotte qui se tiendra, cette fois, à la Bibliothèque Municipale.
Nova partopreno al tiu prilingva renkontiĝo, tiun fojon en la urba biblioteko.

MARDI 22 MAI
Traduction de l'espéranto d'une nouvelle d'un  auteur japonais, Ogawa Mimei, à partir de sa traduction en espéranto par Aida Kiyoshi, un ami fidèle de Hérouville Espéranto.
Francigo de novelo de japana verkisto. Ni tradukos ĝian esperantan version de fidela amiko de nia loka klubo.   

MARDI 29 MAI
Echanges à partir d'une nouvelle "Ĉu nova paradizo ?" écrite par un des membres de notre club.
Interŝanĝoj pri novelo verkita de unu el niaj klubanoj.

MARDI 5 JUIN
Traduction d'un passage de "L'étranger" de Camus.
Esperantigo de eltirajô de "La fremdulo", de Camus.

MARDI 12 JUIN
Conseil d'Administration : accueil de japonais en juillet, participation de plusieurs de nos membres à des congrès internationaux au Portugal et en Italie, accueil de conférenciers.
Estrara kunveno : akcepto de japanoj en julio, pluraj klubanoj partoprenos internaciajn kongresojn en Portugalio kaj Italio, akcepto de prelegantoj.

SAMEDI 16 JUIN
Assemblée Générale de Espéranto Normandie à L'Aigle en présence d'un couple de conférenciers canado-croate dont les enfants sont espérantistes de naissance. Visite de l'usine des aiguilles Bohin dont le fondateur, ami de l'espéranto, avait créé une langue internationale à la fin du XIXè siècle.
Ĝenerala Asembleo de la normanda e-o asocio en L'Aigle kun interveno de Normand Fleury kaj Zdravka Metz, paro kanado-kroata kies infanoj estas denaskuloj. Vizito de la uzino Bohin (kudriloj) kies fondinto, amiko de Esperanto (li aliĝis al dua universala kongreso en Genève), kreis internacian lingvon je la fino de deknaùa jarcento.  

MARDI 19 et 26 JUIN
Ludoj kaj kantoj.